Czym jest Prokura? 1

Czym jest Prokura?

Czym jest Prokura?

W naszym życiu codziennym, bez znaczenia czy pracujemy w administracji biurowej, czy też nie na pewno spotkaliśmy się z pełnomocnictwem np. udzielonym nam, bądź pracownikowi firmy upoważnionym pełnomocnictwem do wykonywania określonych czynności w imieniu zarządu. Pełnomocnictwo może być zwykłe lub szczegółowe. Specyficznym rodzajem pełnomocnictwa jest Prokura. Jest to pełnomocnictwo, które jest udzielane przez przedsiębiorcę, czyli zgodnie z art. 43 kodeksu cywilnego przez osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą, lub zawodową. Przedsiębiorca jest osobą udzielającą a osobie, której udzielamy prokury nazywamy ją prokurentem.

Kto może być prokurentem?

Aby zostać prokurentem trzeba posiadać pełną zdolność do czynności prawnych inaczej mówiąc spełniać przesłanki takie jak bycie osobą pełnoletnią i nieubezwłasnowolnioną. Warto zwrócić uwagę, że w tym przypadku przesłanką jest pełnoletniość, a nie wiek, ponieważ są przypadki, w których osoba fizyczna jest w świetle prawa osobą pełnoletnią pomimo nie ukończenia 18 roku życia np. Kobieta, która zawarła związek małżeński przed ukończeniem 18 lat zyskuje pełną zdolność do czynności prawnych. Poza tym prokurentem musi być osobą, która nie jest członkiem rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej spółki z o.o.

Udzielenie prokury?

Prokura musi zostać sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Występuje tutaj rygor ad solemnitatem, czyli rygor nieważności, który polega na tym, że jeżeli nie zastosujemy się do zastrzeżonej formy powoduje to nieważność bezwzględną czynności prawnej. Dlatego bardzo ważne jest to, aby dla ważności czynności prawnej została zachowana forma pisemna. Udzielenie prokury jest to jednostronna, upoważniająca czynność prawna dokonana przez ściśle określoną grupę podmiotów. Kolejną ważną czynnością jest zgłoszenie faktu udzielenia prokury do rejestru przedsiębiorców (KRS/ CEIDG).

Zakres prokury?

Zgodnie z art. 109 1 kodeksu cywilnego prokurent upoważniony jest do czynności sądowych i pozasądowych, jakie związane są z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Oznacza to, że prokurent może reprezentować przedsiębiorcę przed sądami oraz organami państwowymi. Czynności pozasądowe tzw. czynności wewnętrzne np. zawieranie umów. Jak widzimy udzielnie prokury to udzielenie pełnomocnictwa w bardzo szerokim zakresie, są jednak sytuację, do których nie upoważnia prokura a mówi nam o tym art. 1093 KC. Prokurent w zakresie swego umocowania nie ma prawa do zbycia przedsiębiorstwa i nieruchomości przedsiębiorcy, oddania przedsiębiorstwa do czasowego korzystania lub obciążenia nieruchomości, do dokonania tych czynności potrzebne będzie pełnomocnictwo szczególne. Prokurent nie może przenieść prokury, czyli ustalić dalszych prokurentów. Jest to zakaz bezwzględnie obowiązujący oznacza to, że nie może być zmieniony odmienną wolą przedsiębiorcy. Bezwzględny zakaz przeniesienia prokury przez prokurenta nie zamyka drogi do udzielenia pełnomocnictwa do poszczególnych czynności. Ale tylko do poszczególnych czynności, prokurent nie może udzielić pełnomocnictwa ogólnego.

Rodzaje prokury?

Możemy wyróżnić 2 rodzaje prokury; prokura łączna i prokura oddziałowa. Prokura łączna polega na tym, iż możemy udzielić prokury dla kilku prokurentów, przedsiębiorca nie musi ograniczać się do umocowania tylko jednego prokurenta. Słowo łączna mówi nam też o tym rodzaju prokury to, że prokurenci działają łącznie. Jednakże należy takie zastrzeżenie do woli mocodawcy, może również nie zastrzec takiego rozwiązania w tym przypadku prokurenci będą samodzielnie działać. W przypadku prokury oddziałowej jest swojego rodzaju ograniczenie prokury. Prokurent działa poza zakładem głównym przedsiębiorstwa i jego działanie jest ograniczone tylko do spraw związanych z odziałem przedsiębiorstwa co wiąże się ograniczeniem czasowym bądź terytorialnym.

Podziel się z innymi!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now Button