Ponowny egzamin na prawo jazdy po alkoholu 

Ponowny egzamin na prawo jazdy po alkoholu 

Wielu kierowców zastanawia się na pewno, jakie mogą być konsekwencje „jazdy na podwójnym gazie”. Warto zatem wiedzieć o kilku kwestiach odnoszących się do tego zagadnienia. Jak odróżnić wykroczenie od przestępstwa jazdy po alkoholu? Na czym polega zatrzymanie prawa jazdy, a na czym utrata uprawnień do kierowania pojazdami? Czy ponowny egzamin na prawo jazdy po alkoholu jest konieczny? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na te pytania.

Kwalifikacja czynu?

Jazda na tzw. podwójnym gazie może być zakwalifikowana jako wykroczenie lub przestępstwo. Wszystko będzie zależało bowiem od ilości alkoholu w wydychanym powietrzu lub jego zawartości we krwi danej osoby w momencie popełnienia określonego czynu. Również kara będzie uzależniona od tejże kwalifikacji (inne kary będą wymierzane w przypadku wykroczenia, inne zaś w przypadku przestępstwa). Konsekwencją takiej jazdy będzie również orzeczenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Przeczytaj więcej na stronie Zakaz prowadzenia pojazdów

Zawartość alkoholu w organizmie.

Należy zaznaczyć, że w polskim prawie można mówić o dwóch pojęciach związanych z alkoholem tj. „stan po użyciu alkoholu”, a także „stan nietrzeźwości”. Ten temat został już omówiony przez nas, aby dowiedzieć się więcej przeczytaj Dopuszczalna ilość alkoholu we krwi w Polsce

Szukasz skutecznego Adwokata?
+48 577 829 462
Zadzwoń do nas!

Zadzwoń Adwokat - Kontakt

Zatrzymanie prawa jazdy – procedura

Należy dostrzec różnicę między tzw. zatrzymaniem fizycznym prawa jazdy, czyli sytuacją, w której policjant „odbiera” nam dokument w określonych okolicznościach, a zatrzymaniem prawnym, kiedy to właściwy organ wydaje w tej materii odpowiednie postanowienie. Jak to wygląda w praktyce? Jak wskazuje art. 135 ust. 1 pkt 1a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym: „Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu”. Co dalej dzieje się z prawem jazdy? Otóż zatrzymane prawo jazdy policja niezwłocznie przekazuje (nie później niż w ciągu 7 dni), według właściwości, sądowi uprawnionemu do rozpoznania sprawy o wykroczenie, prokuratorowi bądź staroście (art. 136 ust. 1). Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, w takim przypadku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wydaje:

– prokurator – w toku postępowania przygotowawczego, a sąd – po przekazaniu sprawy do sądu,

– zaś w sprawie o wykroczenie – sąd właściwy do rozpoznania sprawy. O wydaniu takiego postanowienia zawiadamiany jest oczywiście właściwy starosta (art. 137 ust. 1 i 2).

W sytuacji, gdy dojdzie do zatrzymania przez policjanta prawa jazdy – nasze uprawnienia ulegną zawieszeniu na okres od dnia zatrzymania dokumentu przez uprawniony organ do dnia wydania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy (art. 104a ust. 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami).

Ponowny egzamin na prawo jazdy po alkoholu

Często spotykaną wątpliwością w przypadku orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów jest kwestia konieczności ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy. Otóż zgodnie z przepisami taki ponowny egzamin musi zdawać osoba, która była pozbawiona prawa jazdy na okres przekraczający rok. Stanowi o tym art. 49 ust. 1 pkt 3b Ustawy o kierujących pojazdami: „Sprawdzeniu kwalifikacji w formie egzaminu państwowego podlega osoba ubiegająca się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający rok”.

W związku z powyższym przepisem, bardzo często osoby, wobec których został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów w wymiarze roku (lub 12 miesięcy) zastanawiają się, czy będzie dotyczył ich taki obowiązek przystąpienia do ponownego egzaminu na prawo jazdy. Otóż wątpliwości takie są jednak niezasadne, gdyż zarówno w przypadku zakazu orzeczonego na 12 miesięcy (jak było już wspomniane – w wypadku wykroczenia zakaz może być orzeczony również w miesiącach), jak i na rok – nie istnieje wymóg przystępowania do takiego egzaminu. Przywołany przepis stanowi wyraźnie o obowiązku w odniesieniu do okresu przekraczającego rok – a więc w wypadku wykroczenia będzie to np. 1 rok i 6 miesięcy, a w wypadku przestępstwa – np. 2 lata. Jeżeli więc chodzi o zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony za popełnione przestępstwo – w takim wypadku tylko najniższy wymiar tego środka karnego (a więc rok) nie będzie oznaczał konieczności ponownego zdawania egzaminu. Jednak w wypadku omawianego tutaj przestępstwa (prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości) sąd musi orzec zakaz prowadzenia pojazdów (wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju) na czas nie krótszy niż 3 lata (art. 42 § 2 k.k.). Innymi słowy – w wypadku skazania za przestępstwo „jazdy na podwójnym gazie” egzamin taki (zarówno teoretyczny, jak i praktyczny) będzie nieunikniony (chyba że postaramy się o warunkowe umorzenie postępowania karnego).

Jazda na podwójnym gazie, czyli obowiązkowe badania lekarskie i psychologiczne

Jak wynika z przepisów ustawy o kierujących pojazdami, każda osoba, która prowadziła pojazd „na podwójnym gazie” (a więc w przypadku wykroczenia, jak i przestępstwa) musi poddać się zarówno badaniom lekarskim, jak i psychologicznym.  

 – Badaniu lekarskiemu przeprowadzanemu w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami podlega kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu (art. 75 ust. 1 pkt 4).

Badaniu psychologicznemu przeprowadzanemu w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, podlega kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu (art. 82 ust. 1 pkt 4a).

Ta sama ustawa wskazuje, iż skierowanie na badanie lekarskie i psychologiczne w takim wypadku następuje na podstawie odpisu wyroku przesłanego przez sąd. Decyzję administracyjną o skierowaniu na takie badania wydaje starosta. Osoba skierowana na badania jest obowiązana do poddania się im w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu oraz do przedstawienia staroście odpowiedniego orzeczenia lekarskiego lub orzeczenia psychologicznego w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu (art. 99 i 101).

Omawiając zagadnienie zakazu prowadzenia pojazdów, warto wspomnieć także o możliwości ubiegania się o zmianę owego środka karnego na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w tzw. alkoblokadę (co często może dać nam szansę na szybsze przystąpienie do ponownego egzaminu na prawo jazdy, a tym samym możliwość prowadzenia określonych pojazdów – oczywiście po spełnieniu stosownych warunków). Więcej o blokadzie alkoholowej przeczytasz pod tym linkiem Blokada alkoholowa. Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów.

Podsumowując powyższe rozważania – to czy będziemy musieli zdawać ponowny egzamin na prawo jazdy, będzie zależało od wymiaru orzeczonego wobec nas środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów (to z kolei będzie zależne od kwalifikacji prawnej czynu, jakiego się dopuściliśmy prowadząc pojazd na „podwójnym gazie”).

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami – Adwokat jazda po alkoholu

Podziel się z innymi!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now Button