Jak odzyskać prawo jazdy po wyroku?

Jak odzyskać prawo jazdy po wyroku?

Wyrok za jazdę po alkoholu- utrata prawa jazdy

Jazda po alkoholu jest niewątpliwie czynem społecznie szkodliwym, zagrażającym wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, a więc zastosowane wobec sprawcy kary i środki karne mają być uciążliwe. Kodeks o ruchu drogowym przewiduje możliwość zatrzymania przez policję prawa jazdy za pokwitowaniem, jeszcze podczas kontroli drogowej, w sytuacji, gdy kierowca popełnił wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów lub dopuścił się jazdy w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu.

Co się dzieje z zabranym dokumentem? Przekazywane jest przez policję staroście, prokuraturze, lub sądowi właściwemu do rozpoznania sprawy. Prawo jazdy jest zatrzymane do czasu zakończenia postępowania w tej sprawie. W przypadku nietrzeźwego kierowcy w ciągu 14 dni zapada decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy, informacja ta przekazywana jest staroście.

Utrata prawa jazdy a zatrzymanie prawa jazdy

Zatrzymaniem prawa jazdy jest właśnie opisana wyżej sytuacja, gdy policja odebrała prawo jazdy za pokwitowaniem i do czasu wyjaśnienia sprawy.

Utratą prawa jazdy nazywamy sytuację odebrania uprawnień kierowcy (czasowo lub dożywotnio) po orzeczeniu sądowym. Co dzieje się z odebranym prawem jazdy? Według art. 182 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego: „w razie orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów, sąd przesyła odpis wyroku odpowiedniemu organowi administracji rządowej lub samorządu terytorialnego właściwemu dla miejsca zamieszkania skazanego”. § 2 tego artykułu brzmi: „organ, do którego przesłano orzeczenie zawierające zakaz prowadzenia pojazdów, zobowiązany jest cofnąć uprawnienia do ich prowadzenia w orzeczonym zakresie oraz nie może wydać tych uprawnień w okresie obowiązywania zakazu”. Wspomnianym wyżej organem samorządu terytorialnego jest starosta.

Wpis ten będzie dotyczył właśnie odzyskania prawa jazdy po czasowym zakazie prowadzenia pojazdów.

Szukasz skutecznego Adwokata?
+48 577 829 462
Zadzwoń do nas!

Zadzwoń Adwokat - Kontakt

Komu nie można zwrócić prawo jazdy?

-osobie, u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu (oznacza to obowiązek poddania się badaniu lekarskiemu w przypadku kierowcy, który stracił prawo jazdy za alkohol).

-osobie, w stosunku do której orzeczony został (prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie obowiązywania tego zakazu,

-osobie, w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy -w okresie i zakresie obowiązywania tej decyzji,

-osobie, która uzyskała za granicą prawo jazdy, a to prawo jazdy zostało zatrzymane lub uprawnienie do kierowania pojazdami zostało cofnięte – w okresie obowiązywania zatrzymania prawa jazdy lub cofnięcia uprawniania.

Jak odzyskać prawo jazdy po wyroku?

Prawo jazdy można wydać osobie uprawnionej po upływie okresu orzeczonej kary zakazu prowadzenia pojazdów albo po ustaniu przyczyn jego zatrzymania lub cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami. Żeby odzyskać prawo jazdy, należy o to wnioskować. Wniosek można złożyć już następnego dnia po upływie orzeczonego zakazu. Oczywiście samo złożenie wniosku nie zakończy sprawy, gdyż kierowca musi dopełnić pewnych formalności. Przede wszystkim jeśli zakaz prowadzenie pojazdów przekroczył rok, kierowca jest zobowiązany do ponownego zdania egzaminu na prawo jazdy (zaświadczenie o pozytywnym zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego należy dołączyć do wniosku).  Ponadto osoba po wyroku musi także do wniosku dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów, co oznacza konieczność wcześniejszego przeprowadzenia takich badań. W razie braku przeciwwskazań starosta może zwrócić kierowcy prawo jazdy.

Jak skrócić okres zakazu prowadzenia pojazdów?

Wielu kierowców, którym zabrano prawo jazdy za alkohol, z niecierpliwością odlicza czas do końca zakazu. Okres zakazu jazdy można skrócić poprzez zamontowanie w aucie autoblokady. Możliwość taka opisana jest w art. 182a § 1 Kodeksu karnego wykonawczego Zamontowanie alkoblokady nie jest samowolną decyzją kierowcy. Należy złożyć wniosek do sądu o zmianę zakazu prowadzenia pojazdów na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w autoblokadę. Wniosek taki można złożyć po upływie połowy orzeczonego zakazu kary. Sąd przy podejmowaniu decyzji będzie brał pod uwagę sytuację osobistą kierowcy. Zamontowanie alkoblokady odbywa się na koszt kierowcy. Alkoblokada uniemożliwi uruchomienie samochodu, jeśli w organizmie kierowcy znajduje się alkohol. Możliwość zamontowania alkoblokady zyskuje coraz większą popularność wśród kierowców, którzy chcą szybciej wrócić za kółko.

Podziel się z innymi!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now Button