Alimenty dla matki dziecka pozamałżeńskiego

Alimenty dla matki dziecka pozamałżeńskiego

Jak alimenty dla matki dziecka pozamałżeńskiego?. Niekiedy zdarza się, iż matka dziecka pozamałżeńskiego w okresie ciąży i porodu pozostaje sama bez wsparcia swojego partnera (ojca dziecka). Czy w takiej sytuacji kobiecie przysługują jakieś prawa w zakresie dochodzenia roszczeń od ojca dziecka? W tym przypadku należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. 

Alimenty dla matki dziecka pozamałżeńskiego

Otóż, jak wynika z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRO), ojciec niebędący mężem matki obowiązany jest przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu (art. 141). Wydatki związane z ciążą i porodem są to np. koszty poniesione na wyprawkę dziecka, opiekę medyczną, leki, czy nawet dojazdy do lekarza.  Co więcej – z ważnych powodów matka może żądać udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez czas dłuższy niż trzy miesiące. Ważny powód może stanowić np. zły stan zdrowia matki lub dziecka, bądź sytuacja, w której matka musiała zaprzestać pracy zarobkowej (w efekcie brakuje jej środków, które są niezbędne do utrzymania). Oczywiście każdorazowo to sąd będzie rozstrzygał, czy zachodzą przesłanki, do tego, by okres ten został wydłużony. Ponadto, ten sam przepis stanowi, iż: Jeżeli wskutek ciąży lub porodu matka poniosła inne konieczne wydatki albo szczególne straty majątkowe, może ona żądać, ażeby ojciec pokrył odpowiednią część tych wydatków lub strat.

Warunki uzyskania alimentów dla matki dziecka pozamałżeńskiego

Matka dziecka pozamałżeńskiego może wystąpić z takimi roszczeniami dopiero wówczas, gdy dziecko się urodzi (w okresie trzech lat od dnia porodu). Jednak w sytuacji, gdy ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki nie zostało ustalone – wówczas matka może dochodzić takich roszczeń wyłącznie jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa (art. 143 KRO). Należy podkreślić, iż roszczenia z art. 141 KRO przysługują matce, również, wtedy gdy dziecko urodzi się nieżywe. Jednak w takim przypadku nie będzie dozwolone domaganie się ustalenia ojcostwa z równoczesnym dochodzeniem tych roszczeń (wynika to z zakazu ustalania ojcostwa, w sytuacji gdy dziecko urodziło się nieżywe).

Szukasz skutecznego Adwokata?
+48 577 829 462
Zadzwoń do nas!

Zadzwoń Dane kontaktowe

Roszczenie matki przed urodzeniem dziecka

Istnieje jednak pewien wyjątek od zasady odnoszącej się do tego, iż roszczeń przeciwko ojcu dziecka można dochodzić dopiero po urodzeniu się dziecka. Otóż w sytuacji, w której ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki zostało uwiarygodnione – matce przysługuje uprawnienie żądania, aby mężczyzna ten jeszcze przed urodzeniem się dziecka wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu (art. 142 KRO).Uwiarygodnienie takie może nastąpić np. poprzez zeznania świadków – którzy zaświadczą, iż matka utrzymywała „bliskie” kontakty z domniemanym ojcem, czy porównanie daty obcowania płciowego między nimi ze stopniem zaawansowanie ciąży (ponadto, fakt samej ciąży, jak i stopnia jej zaawansowania powinien być potwierdzony poprzez odpowiednie zaświadczenie lekarskie).

Przeczytaj również

# Czym jest opieka naprzemienna

W przypadku jakichkolwiek wątpliwość bądź pytań dotyczących omówionego powyżej zagadnienia zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem adwokatów.

Podziel się z innymi!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now Button